Cjepiva

Product
AQUAVAC® VIBRIOkoncentrirana suspenzija za intraperitonealnu aplikaciju ili pripremu kupke za uranjanje riba imunološki pripravak za ribe inaktivirano bakterijsko cjepivo protiv vibrioze riba za kalifornijske pastrve i lubine (brancine)
AQUAVAC® VIBRIO ORALemulzija za p.o. primjenu putem peleta imunološki pripravak za ribe inaktivirano bakterij. cjepivo protiv vibrioze riba za kalifornijske pastrve i lubine (brancine)
BOVILIS® BOVIPAST RSPinjekcijska suspenzija imunološki pripravak za goveda inaktivirano cjepivo protiv infekcija uzrokovanih BRSV, VPI-3 i bakterijom Mannheimia haemolytica
Bovilis® IBR marker INACinjekcijska suspenzija imunološki pripravak za goveda inaktivirana markirana virusna vakcina protiv zaraznog rinotraheitisa goveda (IBR) za goveda
Bovilis® IBR marker LIVEliofilizat i diluent za pripremu injekcijske suspenzije za i.m. i intranazalnu aplikaciju imunološki pripravak za goveda
BOVILIS® LACTOVAC Cinjekcijska suspenzija inaktivirano virusno i inaktivirano bakterijsko cjepivo protiv neonatalnog proljeva teladi za krave i junice
BOVILIS® QARATvodena suspenzija za injekciju inaktivirana virusna vakcina protiv zaraznih bolesti goveda uzrokovanih virusima ZRG, PI3, GRSV i VPT za goveda
M+PAC®injekcijska emulzija, ulje u vodi imunološki pripravak inaktivirano bakterijsko adjuvantno cjepivo za imunoprofilaksu mikoplazmalne pneumonije u novorođene prasadi za svinje
NOBILIS® AE 1143liofilizat za primjenu u vodi za piće imunološki pripravak za perad živo atenuirano virusno cjepivo protiv avijarnog encefalomijelitisa, soj Calnek 1143 za kokoši
NOBILIS® CAV P4liofilizat i otapalo za injekcijsku suspenziju imunološki pripravak za perad živo, atenuirano virusno cjepivo protiv zarazne anemije pilića za kokoši (buduće rasplodne nesilice)
NOBILIS® IB+ND+EDSinjekcijska emulzija imunološki pripravak za perad inaktivirano virusno cjepivo protiv zaraznog bronhitisa kokoši, newcastleske bolesti i sindroma pada nesivosti za kokoši (buduće rasplodne i konzumne nesilice
NOBILIS® RT inacemulzija za injekciju inaktivirana virusna vakcina avijarnog rinotraheitisa za purane i kokoši
NOBILIS® RT+IBmulti+G+NDinjekcijska emulzija, voda u ulju imunološki pripravak za perad inaktivirano virusno cjepivo protiv zaraznog bronhitisa kokoši, newcastleske bolesti, rinotraheitisa ptica i gumborske bolesti za kokoši (buduća roditeljska jata)
NOBILIS® RTV 8544liofilizirana peleta za pripremu otopine za sprejanje ili o/n primjenu atenuirana vakcina protiv sindroma otečene glave uzrokovana virusom rinotraheitisa purana za kokoši
NOBILIS® SALENVAC TInaktivirana vakcina protiv S. enteritidis i S. typhimurium za kokoši
NOBILIS®AE +POXLiofilizat za inekcijsku suspenziju, imunološki pripravak za perad živo atenuirano virusno cjepivo protiv avijarnog encefalomijelitisa i boginja peradi za kokoši i purane
NOBILIS®EDSInjekcijska emulzija, imunološki pripravak za perad inaktivirrano virusno cjepivo protiv sindroma pada nesivosti za kokoši (buduće nesilice)
NOBILIS®GUMBORO 228Eiofilizat za pripremu u vodi za piće živa, virusna vakcina protiv gumborske bolesti soj 228E za kokoši
NOBILIS®GUMBORO D78liofilizat za pripremu u vodi za piće atenuirana, virusna vakcina protiv gumborske bolesti, soj D78 za kokoši
NOBILIS®IB 4-91živa, atenuirana, virusna vakcina protiv zaraznog bronhitisa za kokoši
NOBILIS®IB MA5liofilizat za pripremu suspenzije za okulonazalnu i peroralnu primjenu živa, atenuirana virusna vakcina protiv zaraznog bronhitisa za kokoši
NOBILIS®ND CLONE 30živa, liofilizirana, atenuirana virusna vakcina protiv newcastleske bolesti za kokoši i purane
NOBILIS®RISMAVAC + CA126smrznuta stanična suspenzija u tekućem dušiku živa virusna vakcina avijarnog herpesvirusa protiv Marekove bolesti za kokoši
NOBIVAC® DHPPIosušak i otapalo za pripremu suspenzije za injekciju atenuirana liofolizirana vakcina protiv štenećaka, psećeg adenovirusa-2, psećeg parvovirusa i virusa parainfluence pasa
NOBIVAC® LEPTOsuspenzija za injekciju inaktivirana bakterijska vakcina protiv leptospiroze za psa
NOBIVAC® PIROliofilizat i otapalo za injekcijsku suspenziju imunološki pripravak za pse inaktivirana subjedinična vakcina protiv babezioze za pse
NOBIVAC® RABIESinjekcijska suspenzija inaktivirano virusno cjepivo protiv bjesnoće za pse, mačke, goveda, svinje, ovce, koze, lisice, mesojede iz porodice kuna (američki tvor) i konje
NOBIVAC® TRICAT TRIOliofilizat i otapalo za injekcijsku suspenziju imunološki pripravak za mačke živo atenuirano virusno cjepivo protiv kalicivirusne i herpesvirusne infekcije mačaka i panleukopenije mačaka za mačke
PARACOX®suspenzija oocista za p.o. primjenu imunološki pripravak za domaću perad živa vakcina protiv kokcidioze kokoši za uzgojne piliće
PARACOX® 5suspenzija oocista za p.o. primjenu imunološki pripravak za domaću perad živa vakcina protiv kokcidioze kokoši za tovne piliće
PORCILIS® APPinjekcijska suspenzija antigena u vodenom adjuvansu s α-tokoferolom inaktivirana subjedinična vakcina protiv aktinobacilozne pleuropneumonije za svinje
PORCILIS® ERY+PARVOinjekcijska suspenzija, imunološki pripravak za svinje inaktivirano virusno i inaktivirano bakterijsko cjepivo protiv parvoviroze i vrbanca za svinje (krmače i nazimice)
PORCILIS® M HYOinjekcijska suspenzija imunološki pripravak za svinje inaktivirano bakterijsko cjepivo za imunoprofilaksu enzootske pneumonije za svinje (tovljenike)
PORCILIS® PCVinjekcijska emulzija imunološki pripravak za svinje inaktivirano virusno cjepivo protiv cirkovirusne infekcije svinja
PORCILIS® Porcoli Diluvac Forteinjekcijska suspenzija imunološki pripravak za svinje inaktivirano bakterijsko cjepivo protiv kolibaciloze prasadi za svinje (krmače i nazimice)
PORCILIS®PRRSživa atenuirana virusna vakcina protiv reproduktivnog i respiratornog sindroma za svinje
ROTAVEC® CORONAinjekcijska emulzija inaktivirano cjepivo protiv proljeva teladi uzrokovanog rota- i koronavirusom, te bakterijom Escherichia coli za goveda